Our whishes for you for the new year 2023

{Voor Nederlands, klik hier} {Për Shqip, kliko këtu}

“So they [the shepherds) hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them.” (NIV, Luc.2:16-18)

The Rijksmuseum Twenthe currently has a beautiful medieval wood carving of the stable containing Jesus and his parents, made by Tilman van den Burch in ca. 1470.

Maria’s face touches me deeply: she seems so happy! So satisfied. She is a happy young mother of a very special child!

The whole carvings exude peace. The peace that God intended when He became man and came to earth: “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.” (NIV, Luc.2:14) This world needs that peace and needs that Peace-Maker right now, it seems to me!

Yolanda and I wish you that peace in this new year 2023!

Jesus says in Joh.14:27 (NIV): “Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.

What struck me also was the look on the faces of the shepherds: Emotion! Wonder!

They are apparently so enthusiastic about what they have seen that they are going to tell it everywhere, with the result that others are also amazed! A beautiful chain reaction because of their testimony!

Being amazed at the Miracle of the Incarnation and take others along with it…Good idea for the new year??!!!

Onze wensen voor jou in 2023

En zij [de herders] gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.” (Luk.2:16-18, HSV)

In het Rijksmuseum Twenthe hangt op dit moment een prachtig middeleeuws houtsnijwerk  van de stal met daarin Jezus en zijn ouders, gemaakt door Tilman van den Burch in ca. 1470.

Het gezicht van Maria treft me diep:  ze komt zó gelukkig over! Zo tevreden. Ze is een blijde, jonge moeder van een heel bijzonder kind!

Het hele houtsnijwerk ademt vrede uit. De vrede die God heeft bedoeld toen Hij mens werd en op aarde kwam: “Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde, des mensen een welbehagen”.  Die vrede en die Vrede-Maker heeft deze wereld op dit moment héél hard nodig, lijkt me zo!

Die vrede wensen Yolanda en ik jou voor het nieuwe jaar 2023!

Jezus zegt in Joh.14:27 (NBG’51): “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”

Wat me ook opviel was de blik in de gezichten van de herders: Ontroering! Verwondering!

Ze zijn blijkbaar zó enthousiast over wat ze gezien hadden, dat ze het overal gaan vertellen, met als gevolg dat anderen ook verwonderd raken! Een mooie kettingreactie vanwege hun getuigenis!

Verwonderd raken over het Wonder van de Mens-Wording en daarin anderen meenemen…Goed idee voor het nieuwe jaar??!!!

Urime tonë për ty për 2023

Ata [barinjtë] shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë me Jozefin e fëmijën të shtrirë në grazhd. Kur e panë, shpallën çfarë u qe thënë për foshnjën. Dhe të gjithë ata që dëgjuan mbetën të habitur nga tregimi i barinjve.” (Luk.2:16-18, ALBB)

Rijksmuseum Twenthe aktualisht ka një gdhendje të bukur mesjetare në dru të stallës që përmban Jezusin dhe prindërit e tij, të bërë nga Tilman van den Burch në rreth 1470.

Fytyra e Marisë më prek thellë: ajo duket shumë e lumtur! Aq i kënaqur. Ajo është një nënë e re e lumtur e një fëmije shumë të veçantë!

Gjtihë gdhendja nxjerr paqe. Paqja që synoi Zoti kur u bë njeri dhe erdhi në tokë: “Lavdi Perëndisë në vendet më të larta dhe paqe në tokë, vullneti i mirë i njeriut”. Kjo botë ka nevojë për atë paqe dhe për atë Paqebërës tani, më duket mua!

Landa dhe unë të urojmë edhe ty atë paqe në këtë vit të ri 2023!

Jezusi thotë në Gjoni 14:27 (ALBB) “Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, po jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.”

Ajo që më bëri përshtypje gjithashtu ishte pamja në fytyrat e barinjve: Emocioni! Çudi!

Me sa duket janë aq të entuziazmuar për atë që kanë parë, saqë do ta tregojnë kudo, me rezultat që edhe të tjerët mbeten të mahnitur! Një reagim i bukur zinxhir për shkak të dëshmisë së tyre!

Habisuni me mrekullinë e Zotit që u bë Njeri, dhe merrni me të edhe të tjerët…Ide e mirë për vitin e ri??!!!